Raadplegen en terugmelden

Raadplegen en terugmelden

Het register zal voor de Financiële inlichtingen eenheid (FIU) en bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bevoegde autoriteiten zoals het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst toegankelijk zijn. 
Wanneer het wettelijk is toegestaan zullen zij alle geregistreerde gegevens over trusts, soortgelijke juridische constructies en de UBO’s daarvan kunnen raadplegen. Op dit moment is dit niet mogelijk.
Daarnaast zal een deel van de geregistreerde gegevens geraadpleegd kunnen worden door bepaalde Wwft-instellingen zoals banken en notarissen, die verplicht zijn cliëntenonderzoek te verrichten ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

Wanneer er sprake is van gerede twijfel over de juistheid van een of meer gegevens zullen genoemde bevoegde autoriteiten en Wwft-instellingen als meldingsplichtige instellingen dit moeten melden aan het UBO-register trusts (het proces van terugmelden).

Terugmelden en raadplegen is pas mogelijk wanneer de ‘Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers’ in werking is getreden. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer deze wet in werking zal treden.

Bekijk deze pagina regelmatig voor meer informatie over raadplegen en terugmelden.