Bezwaar en beroep tegen een beslissing

LET OP: Dit betreft alleen bezwaar tegen registratie of afscherming in het UBO-register trusts.

Als KVK namens de minister van Financiën een besluit heeft genomen over registratie en/of afscherming van uw gegevens in het UBO-register trusts waarmee u het niet eens bent, dan kunt u bezwaar maken bij KVK. 

Daarna kunt u eventueel in beroep gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 

Neem eerst contact op met KVK om te bepalen of bezwaar indienen het juiste middel is. Ook tegen een weigering om een besluit te nemen (of het niet tijdig nemen van een besluit) kunt u bezwaar maken of in beroep gaan.

Bezwaarschrift UBO-register trusts

U kunt bezwaar indienen tegen een besluit. Dat doet u door een bezwaarschrift in te dienen bij KVK. Dit moet binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. 

Meer informatie over het indienen van een bezwaar tegen registratie of afscherming in het UBO-register voor vennootschappen vindt u op de website van KVK

Uw bezwaarschrift voor het UBO-register trusts kunt u per post sturen naar het volgende adres: 

KVK
t.a.v. UBO-register trusts
Postbus 48
3500 AA Utrecht
Nederland

Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen. U kunt uw bezwaar mailen naar trustbezwaar@kvk.nl. Uw bezwaarschrift moet u als bijlage in PDF-formaat meesturen. 

Een bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:

  • Naam en adres
  • Registerkenmerk/Onze referentie (staat in de brief die u van ons heeft ontvangen)
  • Datum van uw bericht aan KVK
  • Omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (graag met een bijgevoegd afschrift van het besluit)
  • Reden waarom u bezwaar maakt (motivering)
  • Handtekening

Termijn behandeling van uw bezwaar

Nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging van KVK. Is uw bezwaar ontvankelijk, dan nemen wij deze in behandeling. Van de uitkomst krijgt u schriftelijk een bericht van ons. De uiterlijke beslistermijn is 12 weken.

U krijgt een bericht van ons als uw bezwaar niet ontvankelijk is. Een bezwaar kan pas niet-ontvankelijk worden verklaard als u als indiener in de gelegenheid bent gesteld een eventueel gebrek binnen twee weken te herstellen.

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw bezwaar, dan kunt u hier tegen in beroep gaan.